SEJARAH LUKISAN


PENSELPensel merupakan media serba boleh dalam bidang lukisan. Ia
digunakan untuk menghasilkan pelbagai nilai di atas banyak permukaan.
Pensel digolongkan mengikut nilai kekerasannya. Pensel 6H ( paling
keras ) hingga H; kemudian HB; seterusnya B, 1B hingga 8B (paling
lembut). Pensel lembut seperti HB atau B adalah sesuai untuk lukisan
biasa. Jika pensel HB atau B digunakan secara tajam, ia akan
menghasilkan garisan yang tajam dan jika ditekan garisan yang
terbentuk akan lebih tinggi nilai kepekatannya. Pensel HB atau pensel
yang lembut adalah lebih senang untuk dikawal berbanding pensel yang
keras. Garisan yang dihasilkan oleh pensel lembut boleh dicomotkan
dengan kaedah gosokan dengan tangan atau pemadam. Jika terlalu
banyak bahagian sesebuah lukisan itu dicomotkan, lukisan itu akan
kelihatan samar – samar.

 

ARANGArang merupakan bahan yang memberi kebebasan untuk menghasilkan
lukisan secara spontan. Arang yang pendek adalah lebih senang
digunakan. Comotan dengan tangan atau pemadam akan menghasilkan
pelbagai jalinan dalam lukisan menggunakan arang. Manakala kesalahan
pula adalah senang untuk diperbaiki kerana lukisan asal senang
dipadamkan dengan menggunakan kain. Hasil lukisan yang telah siap
mestilah disemburkan dengan bahan pemati dan seterusnya dilindungi
dengan kertas tisu bagi mengelakkan comotan.

 

PEN DAKWATPen dakwat adalah salah satu alat melukis yang senang untuk
digunakan. Pen seperti Rapidograph, Rotring dan Faber Castle
mempunyai mata pen yang pelbagai saiz. Dakwat kalis air akan
menghasilkan kesan warna yang legap. Dakwat biasa adalah
kurang legap jika digunakan dan akan memberi beberapa nilai
warna jika digunakan secara terkawal. Air boleh dicampurkan
kepada dakwat jika warna yang lebih terang diperlukan.

 


 

PEN MATA BOLAPen mata bola sesuai digunakan untuk lakaran yang ringkas atau
contengan, tetapi sukar untuk menghasilkan lukisan yang pelbagai nilai
warna dengan menggunakan pen yang sama.

 

PEN FELT

Pen felt sesuai digunakan untuk lakaran atau contengan.

 

PASTEL

Pastel adalah lebih lembut daripada krayon lilin dan mempunyai

banyak warna.

 

CONTE CRAYONConte crayon mempunyai kekerasan yang berbeza. Cara menggunakan

conte crayon adalah sama seperti menggunakan menggunakan arang.

 

KRAYON LILINKrayon lilin lembut tetapi sukar untuk dipadam setelah dilukis.

Salah satu ciri istimewa crayon lilin adalah gurisan boleh dibuat di

atas lukisan untuk menimbulkan kesan yang menarik.

 


 


 


 


 

LUKISAN
Lukisan ialah salah satu aktiviti penghasilan karya dalam bidang seni halus.
Lukisan menyediakan landasan asas untuk berkomunikasi dalam pelbagai cara dan bidang.
Biasanya lukisan menggunakan media kering untuk menghasilkan karya.
Penghasilan lukisan bertujuan untuk mengkaji struktur bentuk subjek atau imej yang dilukissecara teliti.
Lukisan akan mengikatkan kita dengan emosi, keintelektualan dan juga spiritual. Lukisan juga boleh menyatakan luahan emosi, intelektual dan spiritual manusia.
Lukisan dapat mengembangkan kedua-dua minda dan semangat (spirit).
Justeru, lukisan dilakukan sebagai satu cara menghargai penglihatan dan pemikiran manusia.

 

SEJARAH LUKISAN • Lukisan awal telah ditemui di dinding-dinding gua yang dihasilkan oleh manusia purba.


 • Lukisan tersebut berkisar tentang aktiviti kehidupan seharian seperti perburuan dan pengembaraan.


 • Di Malaysia lukisan gua telah dijumpai di Gua Niah, Sarawak dan Gua tambun, Perak.
  Kebanyakan karya lukisan di dinding gua menggunakan gaya yang sama,iaitu imej binatang digambarkan dengan pelbagai kualiti garisanringkas dengan komposisi yang hampir sama, iaitu memanjang dan berkumpulan serta menggambarkan pelbagai binatang yang mungkin menjadi hasil buruan untuk makanan mereka pada zaman dulu.

 

MEDIA LUKISAN • Media dominan ialah media kering seperti pensel dan arang untuk mendapatkan kesan rupa dan bentuk ilusi pada sesuatu permukaan.
 • Penghasilan mestilah memperlihatkan struktur sesuatu benda. Lukisan juga boleh dihasilkan melalui campuran media kering dan media basah. Contohnya, warna pensel dan warna air.
 • Penggunaan media basah seperti warna air juga boleh digunakan tetapi penggunaannya adalah secara terhad dan minimum.
 • Lukisan menitikberatkan kepada penghasilan struktur bentuk sesuatu benda dengan penggunaan pelbagai jenis garisan
TUJUAN PENGHASILAN • Media dominan ialah media kering seperti pensel dan arang untuk mendapatkan kesan rupa dan bentuk ilusi pada sesuatu permukaan.
 • Penghasilan mestilah memperlihatkan struktur sesuatu benda. Lukisan juga boleh dihasilkan melalui campuran media kering dan media basah. Contohnya, warna pensel dan warna air.
 • Penggunaan media basah seperti warna air juga boleh digunakan tetapi penggunaannya adalah secara terhad dan minimum. Lukisan menitikberatkan kepada penghasilan struktur bentuk sesuatu benda dengan penggunaan pelbagai jenis garisan.

 


 

FUNGSI DAN BENTUK LUKISANLukisan adalah proses yang ringkas dan cepat untuk merakam idea dan

imej secara visual selepas pemerhatian rapi dibuat. Garisan, titik –
titik lorekan dan gurisan digunakan untuk merakam idea atau imej di
atas kertas atau apa saja permukaan yang rata. Lukisan juga boleh
diubahsuai atau diperkembangkan untuk membentuk hasil seni yang
lain. Catan, cetakan, arca, seni grafik dan kraftangan adalah bermula
daripada lukisan ringkas yang juga dikenali sebagai lakaran.Lukisan yang dihasilkan menerusi pengamatan, kajian dan imaginasi akan
menghasilkan karya seni yang kreatif. Jadi, latihan yang banyak akan
dapat melatih dan meningkatkan lagi nilai lukisan. Pemerhatian yang
rapi dan teliti akan membolehkan seseorang pelukis merakam imej
atau objek yang lebih bermakna lagi. Objek yang terdapat disekeliling
kita samada objek semulajadi atau buatan manusia boleh dijadikan
bahan dalam lukisan. Had masa melukis adalah tidak berapa penting.
Biasanya, lukisan yang ringkas yang hanya memerlukan masa selama 10
minit mampu mengandungi maklumat yang mencukupi untuk
menghasilkan karya seni yang menarik.Lukisan yang menarik biasanya ialah hasil lukisan pelukis yang berminat
atau mempunyai minat yang mendalam dalam berkarya. Objek yang
dilukis kadangkala tidak semestinya menarik minat pelukis tetapi
proses melukis serta kaedah baru seseorang pelukis melukis objek
berkenaan yang menimbulkan rangsangan untuk mencuba dan
memperkembangkan lukisannya.

 


 

BAHAN DAN MEDIAPenggunaan bahan dan media adalah penting dalam menghasilkan
lukisan. Tetapi ini tidak bermakna bahan dan media yang mahal sahaja mampu menghasilkan lukisan yang bermutu dan menarik. Lukisan yang bermutu dan kreatif boleh dihasilkan dengan menggunakan bahan yang biasa sahaja. Tidak dinafikan juga, penggunaan bahan yan gmahal dan berkualiti merupakan satu rangsangan dalam penghasilkan lukisan.

 

BERUSBerus telah lama digunakan oleh pelukis – pelukis Cina dan Jepun
sebagai alatan melukis mereka. Lazimnya, berus yang besar boleh
menghasilkan garisan yang nipis jika dikawal dengan betul. Berus yang
kecil pula mampu menghasilkan garisan yang tebal daripada garisan
yang dihasilkan dengan mata pen yang lebar.
 

 


  


 


 


 


 


 


MIXED MEDIA

Campur media, dalam seni visual, merujuk pada sebuah karya seni dalam pembuatan yang lebih dari satu medium (atau teknik) telah digunakan.

There is an important distinction between "mixed media" artworks and "multimedia art". Ada perbezaan penting antara "campuran media" karya seni dan "seni multimedia". Mixed media tends to refer to a work of visual art that combines various traditionally distinct visual art media. Campur media cenderung merujuk pada karya seni visual yang menggabungkan pelbagai media tradisional yang berbeza seni visual. For example, a work on paper or canvas that combines paint, ink, and collage could properly be called a "mixed media" work - but not a work of "multimedia art." Sebagai contoh, sebuah karya di atas kertas atau kanvas yang menggabungkan cat, tinta, dan kolase benar bisa disebut "media campuran" bekerja - ". Seni multimedia" tapi bukan karya The term multimedia art implies a wider scope than mixed media, combining visual art with non-visual elements (such as recorded audio, video) or with elements of the other arts (such as literature, drama, dance, motion graphics, music, or interactivity). Seni Istilah multimedia menyiratkan lingkup yang lebih luas daripada media campuran, menggabungkan seni visual dengan unsur-unsur non-visual (seperti dirakam, audio video) atau dengan unsur seni lain (seperti sastera, drama, tari, grafik gerak, muzik, atau interaktiviti).

When creating a painted or drawn work using mixed media it is important to choose the layers carefully and allow enough drying time between the layers to ensure the final work will have integrity. Ketika membuat sebuah karya dicat atau digambar menggunakan media campuran adalah penting untuk memilih lapisan hati-hati dan membolehkan cukup masa pengeringan antara lapisan, untuk memastikan tugas akhir ini akan mempunyai integriti. If many different media are used it is equally important to choose a sturdy foundation upon which the different layers are imposed. Jika media yang berbeza banyak digunakan adalah sama pentingnya untuk memilih landasan yang kukuh di atas mana lapisan yang berbeza yang dikenakan.

An old rule good to remember is "Fat over lean." Peraturan tua yang baik untuk diingat adalah "Fat lebih ramping." In other words, don't start with oil paints. Dengan kata lain, jangan bermula dengan cat minyak. Plan to make them the final layer. Rencana untuk membuat mereka lapisan akhir.

Many interesting effects can be achieved by using mixed media. Banyak kesan menarik dapat dicapai dengan menggunakan media campuran. Often, found objects are used in conjunction with traditional artist mediums, such as paints and graphite, to express a meaning in the everyday life. Seringkali, menemukan objek yang digunakan bersama-sama dengan seniman media tradisional, seperti cat dan grafit, untuk mengekspresikan makna dalam kehidupan sehari-hari. In this manner, many different elements of art become more flexible than with traditional artist mediums. Dengan cara ini, pelbagai unsur seni menjadi lebih fleksibel berbanding dengan media seniman tradisional.

 


 


 


 


 


 


 


 


Campuran media


 

Campur media, dalam seni rupa , merujuk pada sebuah karya seni dalam pembuatan yang lebih dari satu media telah digunakan.

There is an important distinction between "mixed-media" artworks and " multimedia art ". Mixed media tends to refer to a work of visual art that combines various traditionally distinct visual art media. Ada perbezaan penting antara "media campuran" karya seni dan " seni multimedia ". media campuran cenderung untuk merujuk kepada sebuah karya seni visual yang menggabungkan pelbagai media tradisional yang berbeza seni visual. For example, a work on canvas that combines paint, ink, and collage could properly be called a "mixed media" work - but not a work of "multimedia art." Contohnya, bekerja pada kanvas yang menggabungkan cat, tinta, dan kolase benar bisa disebut "media campuran" bekerja - "multimedia seni." tapi sebuah karya bukan dari The term multimedia art implies a broader scope than mixed media , combining visual art with non-visual elements (such as recorded sound, for example) or with elements of the other arts (such as literature, drama, dance, motion graphics, music, or interactivity). Seni Istilah multimedia menyiratkan liputan yang lebih luas daripada media campuran, menggabungkan seni visual dengan unsur-unsur non-visual (seperti suara dirakam, misalnya) atau dengan unsur seni lain (seperti sastera, drama, tari, grafik gerak, muzik, atau interaktiviti).

When creating a painted or photographed work using mixed media it is important to choose the layers carefully and allow enough drying time between the layers to ensure the final work will have integrity. Ketika membuat sebuah karya dicat atau difoto menggunakan media campuran adalah penting untuk memilih lapisan hati-hati dan membolehkan cukup masa pengeringan antara lapisan, untuk memastikan tugas akhir ini akan mempunyai integriti. If many different media are used it is equally important to choose a sturdy foundation upon which the different layers are imposed. Jika media yang berbeza banyak digunakan adalah sama pentingnya untuk memilih landasan yang kukuh di atas mana lapisan yang berbeza yang dikenakan.

A phrase sometimes used in relationship to mixed media is, "Fat over lean." Sebuah frasa kadang-kadang digunakan dalam hubungan dengan media campuran adalah, "Fat lebih ramping." In other words: "don't start with oil paints. Plan to make them the final layer." Dengan kata lain: "tidak bermula dengan cat minyak Rencana untuk membuat mereka lapisan akhir .."

Many interesting effects can be achieved by using mixed media. Banyak kesan menarik dapat dicapai dengan menggunakan media campuran. Often, found objects are used in conjunction with traditional artist media, such as paints and graphite, to express a meaning in the everyday life. Seringkali, menemukan objek yang digunakan bersama-sama dengan media seniman tradisional, seperti cat dan grafit, untuk mengekspresikan makna dalam kehidupan sehari-hari. In this manner, many different elements of art become more flexible than with traditional artist media. Dengan cara ini, pelbagai unsur seni menjadi lebih fleksibel berbanding dengan media seniman tradisional.


 

  
 
TEKNIK

Scumbling

Scumbling adalah lukisan tipis lapisan warna cahaya kabur di atas warna gelap, yang memberikan warna rosak kesan seperti. Scumbling agak kaca , tetapi dengan warna terang lebih gelap. Warna campuran optik bukan pada palet, dan hasilnya adalah mengilap, yg terbuat dr batu baiduri lili. Fikirkan mutiara air air yang Monet sekitarnya.


Sebagai contoh: Planet ini mengilap dan bercahaya kerana saya sudah drybrushed putih dan kuning di atasnya dan di sekitar tepi. That's scumbling. Itu scumbling.

  

JENIS MEDIA

Cat MinyakCat minyak merupakan sejenis pewarna yang lambat kering yang mengandungi sejumlah kecil partikel pigment terapung dalam pelarut ringan selain daripada air. Cat minyak telah digunakan di England seawal abad ke 13 bagi hiasan mudah, tetapi tidak digunak pakai secara meluas bagi tujuan artistik sehingga abad ke 15. Kegunaan moden paling meluas bagi cat minyak adalah kegunaan harian, di mana ciri-ciri tahan lasak dan warna terang menjadikannya digemari bagi kegunaan dalaman dan luaran.

Sejarah

Ciri-ciri lambat kering bagi minyak organik diketahui secara meluas oleh pelukis awal. Bagaimanapun, kesukaran mendapatkan dan menggunakan bahan ini menjadikan ia jarang digunakan. Bagaimanapun, apabila kecenderungan umum bagi realism meningkat, warna tempera kekurangan. Artis Flemish menggabungkan lukisan tempera dan oil sekitar 1400-an, tetapi menjelang 1600s lukisan easel dalam cat minyak sepenuhnya menjadi biasa, menggunakan teknik dan bahan yang sama seperti hari ini.View of Delft dalam cat minyak, oleh Johannes Vermeer.

 


 


 


 


 


 

Cat air

Cat air atau populer juga dengan sebutan aquarel adalah medium lukisan yang menggunakan pigmen dengan pelarut air dengan sifat transparan. Meskipun medium permukaannya bisa bervariasi, biasanya yang digunakan adalah kertas. Selain itu bisa pula papyrus, plastik, kulit, kain, kayu, atau kanvas.

Secara umum, cat air digunakan karena sifat transparansinya. Gouache adalah medium sejenis yang tidak transparan.

Hasil karya lukisan cat air biasanya bersifat sangat ekspresif, atau sebaliknya sangat impresif, tergantung teknik yang digunakan.

Sejarah

Lukisan cat air dimulai dari penemuan kertas di Tiongkok sekitar 100 M. Pada abad 12 bangsa Moor memperkenalkan kertas ke Spanyol dan kemudian menyebar ke Italia beberapa dekade berikutnya. Pabrik kertas tertua terletak di Fabriano, Italia yang didirikan tahun 1276, dan Arches, Perancis pada tahun 1492.

Albrecht Dürer, A Young Hare, 1502, Watercolor

Teknik cat air menjadi terkenal di Eropa dengan sering digunakannya teknik fresko.

Lukisan cat air tertua yang pernah ditemukan dibuat oleh Raffaello Santi yang membuat kartun-kartun untuk desain gorden. Di Jerman, Albrecht Dürer membuat lukisan cat air pada abad 15. Sekolah lukisan cat air pertama dibuka oleh Hans Bol dan sangat dipengaruhi oleh karya-karya Dürer. Pelukis cat air terkenal lainnya adalah van Dyck, Thomas Gainsborough, dan John Constable. Paul Sandby dianggap bapak lukisan cat air Inggris Raya.

Bahan utama

Cat air dibuat dari pigmen halus atau serbuk warna (dye) yang dicampur dengan gum arabic sebagai bahan baku, serta gliserin atau madu untuk menambah kekentalan dan merekatkan warna ke permukaan.

Teknik penggunaanCarl Larsson, The Christmas Eve, watercolor, (1904-1905).

Biasanya cat air digunakan dengan kuas lancip dan air yang berlebih, tetapi bisa pula dicampurkan dengan material lain. Biasanya akrilik atau collage. Cat air dengan campuran air berlebih menghasilkan warna yang terang dan segar. Warna ini dihasilkan oleh cahaya yang mampu menembus lapisan cat yang transparan.

Warna putih biasanya dihasilkan dari bagian-bagian yang tidak diberi lapisan cat. Sangat jarang lukisan yang sengaja memberikan lapisan putih dari cat air.

Cat warna terkenal karena butuh kesabaran yang tinggi. Teknik yang umum digunakan biasanya dihasilkan dari lapisan-lapisan yang saling ditimpakan setelah lapisan sebelumnya telah kering sehingga menghasilkan gradasi warna. Namun teknik lain wet-on-wet yang menimpakan warna di atas lapisan yang masih basah juga membutuhkan ketelitian tinggi untuk mendapatkan hasil maksimal. Resiko lainnya adalah kertas menjadi melengkung atau robek jika terlalu banyak air digunakan.

Kelebihan

Cat air memiliki kelebihan tidak berbau, mudah dibersihkan, dan mudah kering.

 


 


 


 

1 comments:

subagio wibowo said...

Selamat Datang di Website OM AGUS
Izinkan kami membantu anda
semua dengan Angka ritual Kami..
Kami dengan bantuan Supranatural
Bisa menghasilkan Angka Ritual Yang Sangat
Mengagumkan…Bisa Menerawang
Angka Yang Bakal Keluar Untuk Toto Singapore
Maupun Hongkong…Kami bekerja tiada henti
Untuk Bisa menembus Angka yang bakal Keluar..
dengan Jaminan 100% gol / Tembus…!!!!,hb=085-399-278-797
Tapi Ingat Kami Hanya Memberikan Angka Ritual
Kami Hanya Kepada Anda Yang Benar-benar
dengan sangat Membutuhkan
Angka Ritual Kami .. Kunci Kami Anda Harus
OPTIMIS Angka Bakal Tembus…Hanya
dengan Sebuah Optimis Anda bisa Menang…!!!
Apakah anda Termasuk dalam Kategori Ini
1. Di Lilit Hutang
2. Selalu kalah Dalam Bermain Togel
3. Barang berharga Anda udah Habis Buat Judi Togel
4. Anda Udah ke mana-mana tapi tidak menghasilkan Solusi yang

Jangan Anda Putus Asa…Anda udah
berada Di blog yang sangat Tepat..
Kami akan membantu anda semua dengan
Angka Ritual Kami..Anda
Cukup Mengganti Biaya Ritual Angka Nya
Saja… Jika anda Membutuhkan Angka Ghoib
Hasil Ritual Dari=OM AGUS, 2D,3D,4D
di jamin Tembus 100% silahkan:
Hub : (OM AGUS)
(085-399-278-797)

Post a Comment